AVG / GDPR Astrologia

AVG / GDPR Astrologia – Nederlands

Astrologia.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Astrologia.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 2. Astrologia.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.
 3. Astrologia.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van bezoekers en / of personen die om informatie verzoeken.
 4. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@astrologia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Astrologia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Astrologia.nl verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals geanonimiseerde bezoekersgegevens die door derde it / ict dienstverleners nodig zijn om onze website technisch goed te laten functioneren.

Astrologia.nl maakt, verwerkt, geen geautomatiseerde besluitvorming over bezoekers en / of personen en / of rechtspersonen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Astrologia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Astrologia categorieën van persoonsgegevens:Bewaartermijn:
E-mailadres1 week.
Telefoonnummer1 week.
E-mails1 week.
Overige correspondenties1 week.

Na de bewaartermijn wist / vernietigt Astrologia.nl alle persoonsgegevens definitief, tenzij de informaties langer noodzakelijk zijn om verzoeken voor informatie te beantwoorden, of op grond van een wettelijke grondslag of verplichting langer bewaren moeten worden of wordt gerechtvaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Astrologia deelt uw algemene persoonsgegevens uitdrukkelijk niet met verschillende derden. Alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, dan zullen wij uw persoonsgegevens delen met derden op grond van onze voorliggende wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Astrologia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Wat zijn cookies?

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens sturen naar info@astrologia.nl zoals aangegeven in artikel 39 AVG.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie van uw identiteitsbewijs:

 • Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
 • Paspoortnummer,
 • Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Astrologia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Wat zijn mijn privacyrechten?

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Astrologia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@astrologia.nl of ons contactformulier.

AVG / GDPR Astrologia – English

Astrologia.nl is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

Personal data that we process:

 1. Astrologia.nl processes your personal data because you use our services and/or because you provide it to us yourself.
 2. Astrologia.nl does not process personal data because no personal data can be left on our site, other than if you have provided it to us yourself. We also do not use social media plugins.
 3. Astrologia.nl does not process special and/or sensitive personal data of visitors and/or persons who request information.
 4. Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have parental or guardian permission. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at info@astrologia.nl and we will delete this information.

Astrologia processes your personal data for the following purposes:

Astrologia.nl processes personal data if we are legally obliged to do so, such as anonymized visitor data that is required by third-party IT / ICT service providers to ensure that our website functions properly.

Astrologia.nl does not make or process automated decision-making about visitors and/or individuals and/or legal entities.

How long we keep personal data:

Astrologia does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following categories of personal data:

Astrology categories of personal data:Retention period:
E-mail adress1 week.
Phone number1 week.
Emails1 week.
Other corespondence1 week.

After the retention period, Astrologia.nl deletes / destroys all personal data definitively, unless the information is necessary for a longer period to answer requests for information, or if a legal basis or obligation requires it to be kept longer or is justified.

Sharing personal data with third parties:

Astrologia explicitly does not share your general personal data with various third parties. Only if this is necessary for the execution of the agreement and to comply with any legal obligation, we will share your personal data with third parties on the basis of our present legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use:

Astrologia only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that has previously been stored via the settings of your browser. For an explanation, see: What are cookies?

View, modify or delete data:

You have the right to correct or delete your personal data.

You can send a request for correction, deletion, of your personal data to: info@astrologia.nl or use our websites contact form as regarded in article 39 GDPR.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request.

Alter these parts of your copy of your ID before you sent it to us:

 1. Your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport),
 2. Passport number,
 3. Citizen Service Number (Social Security Number) black.

This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Astrologia would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this through the following link: What are my GDPR rights?


How we protect personal data:

Astrologia takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us via: info@astrologia.nl or our contact form.